Tanulmányi, kulturális rendezvény 12.

  1. március 14.
  1. március 14-én közösen emlékeztünk 1848 hőseire. Délelőtt a pályázatban résztvevő gyerekek is bekapcsolódtak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának emlékére rendezett városi ünnepi programba, ők is részt vettek a városi ünnepségen.

Délután tovább folytatódott a megemlékezés. Először beszélgetés zajlott arról, hogy a szabadságharc alakjai méltán állíthatók példaképül a fiatalok és idősebbek elé. Arról, hogy mit jelent ma magyarnak lenni, mit jelent ma a szabadság.

Pedagógusaink úgy vélik, hogy hagyományaink ápolása, megőrzése mellett nagyon fontos a nemzeti öntudatra való nevelés is. Ezért olyan kézműves foglalkozást tartottak, amelynek köszönhetően a gyerekekben erősödött a magyarságtudat és az, hogy a múltunkat tisztelni kell, a fontos történelmi eseményekről pedig, mint amilyen az 1848. március 15-i volt, méltóképpen meg kell emlékeznünk. Így a délután második részében – kézműves foglalkozás keretében – nemzeti szimbólumok készítésével foglalkoztak a gyerekek. Készítettek kokárdát és különböző nemzeti színű tárgyakat (pl.zászlót, virágot, madarat).

Tantárgyi fejlesztés: Hon- és népismeret

  1. évfolyamos tanulók

2019. december – 2020. január

A decemberi foglalkozásokon a templomok történetével foglalkoztunk.

Az első foglalkozáson egy prezentációt tekinthettek meg a gyerekek a templomok építésének történetéről, építészeti stílusukról és jellemzőikről.

A második foglalkozáson két csoportban dolgoztunk. Az egyik csoport a katolikus, a másik csoport a református templomról olvasott egy rövid szöveget. Ugyanazokkal a kérdésekkel kellett a szöveget feldolgozniuk és a kapott templomot a másik csoportnak bemutatni.

Az utolsó foglalkozáson játékos feladatokat oldottak meg a templomok történetéhez kapcsolódóan.

A januári foglalkozásokon rendszereztük, felelevenítettük a szakkör témáit, végül utolsó alkalommal a tanulók értékelték az eltelt időszakot, saját munkájukat. Mindenki elmondhatta, melyik foglalkozás vagy téma volt számára a legérdekesebb, melyik nyújtotta a legtöbb élményt. Összességében pozitív értékelések születtek, kiderült, hogy a gyerekek szívesen vettek részt a foglalkozásokon.

Tantárgyi fejlesztés: Hon- és népismeret

  1. évfolyamos tanulók

2019. szeptember – 2019. november

A foglalkozásokon a környezetvédelemmel foglalkoztak a gyerekek. Ismeretterjesztő szöveget dolgoztak fel a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, majd jegyzetet készítettek hozzá. Csoportosan megbeszélték az olvasottakat. A cél az volt, hogy a tanulókban tudatosuljon szűkebb és tágabb környezetük védelme.

Következő feldolgozandó témánk a város intézményei voltak. Célunk az volt, hogy a résztvevő tanulók jobban megismerjék közvetlen környezetüket.

Az októberi négy foglalkozáson a város történelméhez kapcsolódó kiadványokkal, könyvekkel foglalkoztunk. Ehhez az iskolai könyvtárból kölcsönöztünk könyveket.

Novemberben az ünnepekkel, emléknapokkal és hagyományteremtő programokkal foglalkoztunk. November 6-án virágot vittünk, leróttuk tiszteletünket és mécsest gyújtottunk Szent Imre szobránál. Iskolánk védőszentje Szent Imre, akiről ebben a hónapban mindig megemlékezünk. Ezután Szent Imre életéről olvastunk és a példaképekről beszélgettünk.

Utána az állami és egyházi ünnepekkel, emléknapokkal foglalkoztunk, majd az ünnepekhez kapcsolódó játékos feladatokat oldottak meg páros munkában a tanulók. Utolsó alkalommal tanulmányi séta keretében ellátogattunk a katolikus és a református templomhoz.

Tantárgyi fejlesztés: Hon- és népismeret

5. évfolyamos tanulók
2019. április– 2019. június

Áprilisban Szent Imre herceg életével foglalkoztunk, olvastunk a herceg gyermek- és felnőttkoráról. Megbeszéltük, hogy kevés történelmi adat van az életével kapcsolatban, inkább a legendák írásaira támaszkodhatunk. A tanulók csoportmunkában oldottak meg feladatokat az olvasottakhoz kapcsolódóan.
Áprilisban iskolánk jellemzőiről, társadalmi kapcsolatairól beszélgettünk. Közösen összegyűjtöttük azokaz az intézményeket, szervezeteket, amelyekkel iskolánk kapcsolatban áll.
Májusban Kenderes város lakosságának alakulásával foglalkoztunk. Csoportmunkában diagramokat elemeztünk, megállapítottuk a tanulókkal, hogy az országos negatív népesedési tendenciák a településre is jellemzőek.
A város gazdasági múltjáról és jelenéről is beszélgettünk. A foglalkozásokhoz felhasználtuk a Helytörténeti füzetek: Kenderes város lett kiadványát, valamint régi mesterségekről néztünk kisfilmet.
Következő témánk a közlekedés volt. Topográfiai elemzést végeztünk Kenderes város elhelyezkedésével kapcsolatban. A közlekedési eszközök fejlődéséről olvastunk, keresztrejtvényt fejtettek a gyerekek, régi és modern közlekedési eszközökről gyűjtött képeket.

Tantárgyi fejlesztés: Hon- és népismeret

  1. évfolyamos tanulók

2019. február – 2019. június

Beszélgettünk intézményünk jellemzőiről, feldolgoztuk Kenderes lakosságának alakulását források, diagramok és táblázatok elemzésével.

Foglalkoztunk városunk gazdasági múltjával és jelenével, ehhez kapcsolódó szövegeket dolgoztunk fel, majd régi mesterségeket ismerhettünk meg. Négy csoportban készítettek prezentációt a szűcs, a kovács, a cipész és a fazekas mesterségről. A tanulók felelős internethasználatról tettek tanúbizonyságot.

Bővítettük a közlekedéssel kapcsolatos ismereteinket, a régi és a mai közlekedés jellemzőit hasonlítottuk össze. Járműveket csoportosítottuk, topográfiai elemzést végeztünk.

A környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteinket is bővítettük.

Tanulói kiselőadások keretében ismerhettük meg a város intézményeinek történetét. Külön foglalkoztunk a Horthy Miklós Tengerészeti Kiállítóteremmel és annak néprajzi tárlatával.

Rendezvények, hagyományteremtő programok kapcsán intézményünk programjait, hagyományait elevenítettük fel fényképek segítségével.

Kenderesről szóló kiadványokban és könyvekben kerestünk érdekességeket.

A foglalkozásokat többnyire játékkal zártuk.

Tantárgyi fejlesztés: Hon- és népismeret

  1. évfolyamos tanulók

2019. február – 2019. március

Februárban a kenderesi közoktatás helyzetét ismerték meg a gyerekek az 1970-es, majd ’80-as évekig. A gyerekek tanulói kiselőadásokat készítettek a nagyszülők, szülők visszaemlékezései alapján. Az előadásokból megtudhatták a tanulók, hogy a hatvanas évektől megszűnt a nemek közötti iskolai elkülönítés. Elmesélték a nagyszülők, hogy ebben az időben aktív úttörőélet folyt az iskolában, klubdélután helyett raj-, vagy őrsi foglalkozásokra jártak, vándor- és nyári táborokban vettek részt. Néhány tanuló fényképet is hozott illusztrálásként.

Márciusban a hagyományteremtéssel foglalkoztunk. Megbeszéltük, hogy a tanév jeles napjainak megünneplési módja már hagyománnyá vált intézményünkben. Összegyűjtöttük az ünnepnapokat, megemlékezéseket, majd csoportosítottuk, hogy melyek a nemzeti és melyek az egyházi ünnepnapok. Néhány tanuló fényképet hozott iskolai hagyományteremtő programjainkról. A hónap második felében a hírnevet szerzett diákjainkkal foglalkoztunk. Előzetes feladatként az interneten végeztek gyűjtőmunkát a tanulók a témával a kapcsolatban. A legtöbben a sport területén sikereket elért volt diákokról számoltak be.

Tantárgyi fejlesztés: Hon- és népismeret

  1. évfolyamos tanulók

2018. december – 2019. január

A decemberi foglalkozásokon az iskola épületeinek történetével ismerkedtünk meg. Mivel a két osztály külön épületben van, ezért mindkét osztály saját épületének történetéből készített prezentációt, amit képekkel illusztráltak. Megbeszéltük, hogy a Horthy-korszakban három iskola épült, amiből kettő a katolikus, egy pedig a református felekezeté volt. Azt is megtudták a gyerekek, hogy a volt református épületben már évek óta nincs tanítás. Beszámolóikban kitértek az iskolák építésének idejére, az építészet stílusára. Megismertették egymással, hogy a mai I. számú épületben, a „Zárda” iskolában a lányok, a mai II. számú épületben pedig a fiúk oktatása folyt. Előadásukból kiderült, hogy a Horthy család kiemelkedő mértékben támogatta a község oktatásügyét a 20. században.

A januári foglalkozásokon a közoktatás helyzetével ismerkedtek meg a gyerekek az I. világháború befejezésétől az államosítás koráig. Csoportmunka keretében hasonlították össze a régi és a mai iskolát. Bemutatták, hogy milyen tantárgyakat tanultak régen és milyet tanulnak ma a diákok. Képek segítségével elemezték a két különböző kor iskolájának bútorzatát, az oktatáshoz használt eszközöket. Véleményt formálhattak arról, hogy melyik iskolába járnának szívesebben.

Tantárgyi fejlesztés: Hon- és népismeret

  1. évfolyamos tanulók

2018. szeptember – 2018. november

A szeptemberi négy foglalkozáson Kenderes történelmének kezdeteiről volt szó.

Októberben a Habsburg uralomról, az 1848/1849-es szabadságharcról és a világháborúk Kenderesre gyakorolt hatásáról volt szó. Az egyik foglalkozáson tanulmányi sétát tettünk a világháborús emlékművekhez, illetve megtekintettük a Polgármesteri Hivatal bejáratánál a szabadságharc emléktábláját.

A novemberi első kétfoglalkozáson a tanulók a Horthy család tagjaival, életük történetével ismerkedtek meg. Egy tanuló tanulói kiselőadást készített Horthy Miklós életútjáról. Egy másik diák a család többi tagját mutatta be, beszámolóját prezentációval színesítette. Meglátogattuk a Horthy-kastélyt, ahol megtekintettük a kormányzó dolgozószobáját és magát az épületet és a család tagjai. Sajnos a tanulók rokonságában már nincsenek olyan dédszülők, akik a Horthy-korszakban éltek, így előadásukban csak mások elbeszéléseire tudtak építeni.

A másik két foglalkozáson a város középületeit mutatták be a gyerekek. Csoportmunka keretében tablót készítettek azok az középületekről (városháza, posta, vasútállomás), amelyeket Horthy Miklós építtetett a város számára. Tanulmányi séta keretében megtekintettük ezeket a nevezetességeket, illetve ellátogattunk a kriptához is, ahol közösen emlékeztünk meg a Horthy család elhunyt tagjairól.

Tantárgyi fejlesztés: Hon- és népismeret

  1. és 8. évfolyamos csoport

2018. március – 2018. június

Foglalkozásaink célja az volt, hogy a résztvevő tanulók jobban megismerjék közvetlen környezetünket, hagyományainkat.

Márciusban a kezdetektől a honfoglalásig, majd a török korig elevenítettük fel az ismereteket.

Az áprilisi foglalkozásokon a Habsburg uralom időszakáról és az 1848/1849-es szabadságharcról volt szó, majd az I. és II. világháború Kenderesre gyakorolt hatása volt a témánk.

Májusban Horthy Miklós életútjával és a család tagjaival valamint a Horthy-korszak Kenderesre gyakorolt hatásával foglalkoztunk. A témából adódóan szívesen, lelkesen végezték a feladatokat, hiszen mindennapjaink részét képezi az az épített környezet, amely ebben az időszakban jött létre, és a családokban is szívesen emlékeznek vissza erre a korszakra.

A júniusi foglalkozásokon témánk a Horthy korszak hatása Kenderes életére, illetve az iskolatörténet a Horthy-korszakban volt.

Tantárgyi fejlesztés: Informatika Internetbiztonság

  1. évfolyam

2019. szeptember – 2020 június

A Google által elindított Interlandot ismerték meg a tanulók, amely játékos formában nevel az adatbiztonságra, az álhírek felismerésére és egyéb fontos tudnivalók elsajátítására. Két foglalkozáson a hangulatjelekkel (emotikonok) foglalkoztunk. A hangulatjeleket párosították a résztvevők különböző jelenetekkel. Az internetes zaklatás és agresszió veszélyeiről, azok megoldásáról beszélgettünk.

Intézményünk honlapján beleolvastunk iskolánk házirendjébe, a tanulói jogokról és kötelességekről informálódtunk. Megkeresték az interneten azokat a középiskolákat, ahova jelentkezni szeretnének. A hiteles és nem hiteles tartalmú oldalak megkülönböztetésével folytattuk a foglalkozásokat.

A www.webwewant.eu honlap anyagait használva a következő témákat jártuk körbe: Gondolkodj, mielőtt posztolsz!, Mutatkozz be a világnak!, Én, magam és szerény személyem.

Arról is szó esett, hogy online személyiségeink kialakításakor kötelesek vagyunk-e minden esetben hiteles információkat megadni magunkról.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support